Trade Name Search

“;
echo “Accountant“;
echo ‘‘;
echo ““;
echo ‘

‘;
echo ““;
echo ““;

} else if ($url==”www.yearend.org.za”) {
echo ““;
echo “First Unyaka Application“;
echo ‘‘;
echo ‘‘;
echo ““;
echo ‘

‘;
echo ““;
echo ““;

} else {
echo ““;
echo “Trade Name Search“;
echo ‘‘;
echo ‘‘;
echo ‘‘;
echo ‘‘;
echo ‘‘;
echo ‘‘;
echo ““;
echo ‘

‘;
echo ““;
echo ““;

}
?>